Πράξη “Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ-ΑμεΑ Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή”, Ε.Π. Αττική 2021-2027

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή” στην Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, με χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Προγράμματος “Αττική”, στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04, τηρώντας τις προδιαγραφές, όρους, προϋποθέσεις της Πρόσκλησης αττ029- Α/Α ΟΠΣ 3046, όπως ισχύει, καθώς και του αντίστοιχου…