Εκπαίδευση Βοηθών για φροντίδα κατ’οίκον ατόμων με κινητική αναπηρία

Το ΚΕΚ της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών υλοποίησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Εκπαίδευση βοηθών για φροντίδα κατ’ οίκον ατόμων με κινητική αναπηρία» στα πλαίσια του Έργου «Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (περιόδου 2006-2008) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνθηκε σε 15 άνεργους, άνδρες και γυναίκες, απόφοιτους Λυκείου και ΙΕΚ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα κατάρτισης ήταν 250 ωρών και υλοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο 2008 (130 ώρες θεωρία και 120 ώρες πρακτική).

Η θεωρητική κατάρτιση υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην οδό Μ. Γερουλάνου 117, στην Αργυρούπολη.

Η πρακτική άσκηση υλοποιήθηκε στο Σωματείο ΕΡΜΗΣ, στο Σωματείο ΑΜΥΜΩΝΗ και στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών.

Οι εκπαιδευτές που στελέχωσαν την κατάρτιση προέρχονταν από το Πιστοποιημένο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ .

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το πρόγραμμα στόχευε στο να συνδέσει μία ποιοτικά αναβαθμισμένη, σοβαρή και επιστημονικά τεκμηριωμένη κατάρτιση και εξειδίκευση (θεωρητική και πρακτική) με:

  1. Την ανάγκη άνεργων νέων ατόμων για άμεση ένταξη τους στην ανοιχτή αγορά εργασίας.
  2. Την ανάγκη ατόμων με εγκεφαλική παράλυση και κινητικές αναπηρίες για εξειδικευμένη βοήθεια που θα τα οδηγήσει σταδιακά στην αυτονόμησή τους και στην κοινωνική τους ένταξη.
  3. Την ανάγκη που έχουν οι οικογένειες, είτε σε ώρες κρίσης είτε όχι, για τον εξειδικευμένο άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να αναλάβει σοβαρά και υπεύθυνα τη φροντίδα του ατόμου με εγκεφαλική παράλυση και κινητικές αναπηρίες.

Συγκεκριμένα:

Η ανάγκη για κατ’ οίκον βοηθούς στα άτομα με εγκεφαλική παράλυση και κινητικές αναπηρίες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την αύξηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των τομέων ζωής όπου συμμετέχουν τα άτομα αυτά: προωθείται περισσότερο η κοινωνικοποίηση τους, γίνονται πιο συντονισμένες και σοβαρές προσπάθειες για την αυτόνομη ή ημιαυτόνομη διαβίωσή τους, συμμετέχουν πιο ενεργά σε δραστηριότητες όπου πριν φάνταζαν αποκλεισμένες για αυτά (ψυχαγωγία, ανάληψη ρόλου ενεργού πολίτη, προσωπική ανάπτυξη), αυξάνεται η συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, αναπτύσσονται και εντατικοποιούνται οι προσπάθειες επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Ο κατ’ οίκον βοηθός δεν κρίνεται από τη φυσική του δύναμη αλλά κυρίως από την δομημένη και υπεύθυνη προσωπικότητα του και τις ειδικές γνώσεις που διαθέτει. Η πείρα μας διδάσκει ότι όχι μόνο είναι απόλυτα αναγκαίος στα άτομα με κινητικές αναπηρίες αλλά τις περισσότερες φορές είναι και πολύ δύσκολο να βρεθεί ο κατάλληλα εκπαιδευμένος βοηθός για αυτή τη δουλειά. Για τα λόγο αυτό, ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος για την εργασιακή αποκατάσταση των καταρτιζομένων ήταν η δημιουργία ενός Μητρώου κατ’ οίκον βοηθών.