Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση / Ενέργειες Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εγκρίθηκε στο Εξειδικευμένο Κέντρο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Σχέδιο Δράσης για την Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΑΚΤΙΝΕΣ».

 

Σκοπός του Σχεδίου ήταν η συστηματική και με επιστημονική διεργασία προετοιμασία νέων ανθρώπων με κινητική αναπηρία για κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ήταν από τον Μάϊο 2007 έως τον Σεπτέμβριο 2008.

Η ομάδα στόχου ήταν 30 άτομα με αναπηρίες, άντρες και γυναίκες ηλικίας 18 έως 40 ετών.

Από τις δράσεις πρώτης κατηγορίας, οι οποίες αναφέρονται άμεσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες:

 1. Η προσέγγιση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση των ωφελουμένων
 2. Η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 3. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 4. Η διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών
 5. Η πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα
 6. Οι τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος, η σύνταξη βιογραφικού, η παρουσίαση εαυτού, η προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά.
 7. Τέλος, το Εξειδικευμένο Κέντρο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών παρακολουθεί τους ωφελούμενους και μετά τη λήξη του Σχεδίου Δράσης και για διάστημα ενός χρόνου και ενημερώνει τον Ο.Α.Ε.Δ. για την περαιτέρω πορεία και τις ανάγκες τους.

Από τις δράσεις δεύτερης κατηγορίας, οι οποίες αναφέρονται στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες:

 1. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ωφελουμένων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα
 2. Η διοργάνωση δύο ημερίδων.
  Το περιβάλλον του ατόμου με αναπηρία και η επίδραση του στην κοινωνική ένταξη
  Το περιβάλλον του ατόμου με αναπηρία και η επίδραση του στην εργασιακή ένταξη