Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση / Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις

Στα πλαίσια των «Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (Άτομα με αναπηρίες – πρώην χρήστες ουσιών)» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εγκρίθηκε στο Εξειδικευμένο Κέντρο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση, την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών και την προώθηση στην αγορά εργασίας ατόμων με αναπηρίες.

 

Το Σχέδιο υλοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο 2006 έως τον Δεκέμβριο 2007 και αποτελούνταν από δύο προγράμματα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

«ΕΣΤΙΑΣΗ»: απευθύνθηκε σε 8 άτομα με βαριές κινητικές ή/και πολλαπλές αναπηρίες, με στόχο την κατάρτιση τους για 250 ώρες στο Catering, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις (11/12/2006 έως 14/5/2007).

Παράλληλα υλοποίηθηκαν ατομικές και ομαδικές ΣΥΥ (ενέργειες α’ κατηγορίας) και εκδόθηκε ενημερωτικό υλικό (ενέργειες β’ κατηγορίας). Στο πρόγραμμα απασχολήθηκαν πιστοποιημένοι από το Μητρώο του ΕΚΕΠΙΣ εκπαιδευτές και στελέχη του Εξειδικευμένου Κέντρου.

«DATALINE»: απευθύνθηκε σε 6 άτομα με βαριές κινητικές ή/και πολλαπλές αναπηρίες, με στόχο την κατάρτιση τους για 300 ώρες στην Πληροφορική, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις (8/1/2007 έως 15/6/2007).

Παράλληλα υλοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές ΣΥΥ (ενέργειες α’ κατηγορίας) και εκδόθηκε ενημερωτικό υλικό (ενέργειες β’ κατηγορίας). Στο πρόγραμμα απασχολήθηκαν πιστοποιημένοι από το Μητρώο του ΕΚΕΠΙΣ εκπαιδευτές και στελέχη του Εξειδικευμένου Κέντρου.

Και στα δύο προγράμματα πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προώθησης στην αγορά εργασίας.