Σχέσεις με κρατικές αρχές

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή, Σωματείο Ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό, με άδεια Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας 4 ετών και άνω, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω της Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Επίσης, συνεργάζεται με το Υπουργείο για θέματα που αφορούν νομοθετικές και θεσμικές ρυθμίσεις στον τομέα της πρόνοιας και στο σχεδιασμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ 2 υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ ή/και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία εποπτεύονται από διάφορες Διαχειριστικές Αρχές του Υπουργείου.

Υπουργείο Υγείας

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας για θέματα που αφορούν τα νοσήλεια-τροφεία του ΕΟΠΥΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους εξυπηρετούμενους της.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Στις εγκαταστάσεις του Πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή στην Αργυρούπολη λειτουργεί 7/θέσιο Ειδικό Δημόσιο Δημοτικό Σχολείου για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή υποστηρίζει στενά το Ειδικό Σχολείο παρέχοντας ιατρικές, θεραπευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες καθώς και τη μεταφορά των μαθητών. Για τα θέματα που αφορούν το Ειδικό Σχολείο είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Υπουργείο Οικονομικών

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου για φορολογικά θέματα, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα και επιμέρους οικονομικά θέματα.

Περιφέρεια Αττικής

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή εποπτεύεται από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει του Ν. 1111/1972 κα συνεργάζεται στα ακόλουθα θέματα:

  • τακτική ετήσια επιχορήγηση
  • έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ηλικίας 4 ετών και άνω
  • έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
  • ένταξη στο Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
  • ένταξη και χρηματοδότηση προγραμμάτων και υπηρεσιών στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί, σε τακτά χρονικά διαστήματα, έλεγχο καλής λειτουργίας και υγειονομικό έλεγχο.

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

Η συνεργασία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών – Πόρτα Ανοιχτή και του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι πολύ στενή και βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία. Πραγματοποιούνται συνεργασίες σε εκδηλώσεις, σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και σε ποικίλα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει επίσης συνεργασία μεταξύ των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και του Δήμου και διερευνώνται πιθανές συνεργασίες σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Καθώς πολλές αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής πέρασαν στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή συνεργάζεται στενά με το Δήμο στους ακόλουθους τομείς:

  • έλεγχο και έγκριση ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού,
  • έκδοση άδειας εκποίησης ακίνητης περιουσίας
  • θεώρηση αποδείξεων είσπραξης
  • συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα του ειδικού σχολείου.

Ασφαλιστικά Ταμεία

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή έχει συνάψει συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να καταβάλει τις εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού της και να ελέγχεται για θέματα προσωπικού.