Πιστοποιήσεις - Άδειες

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών είναι Σωματείο Ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό (Ν.Π.Ι.Δ.). Λειτουργεί βάσει απόφασης του Πρωτοδικείου με αρ. 2964/12.6.1972 και του εγκεκριμένου καταστατικού της.

Το 1982 έλαβε άδεια λειτουργίας προγραμμάτων αποκατάστασης σπαστικών παιδιών (αρ. Φ86/Γ4/2344), που ανανεώθηκε το 1992 (αρ. 9285). Από τις 28.3.2003 λειτουργεί με την υπ’ αριθμ. 3892 άδεια της Νομαρχίας Αθηνών: «Κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 4 ετών και άνω», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμό πρωτ. 4300/25/7/2014 και 6277/17/10/2016 αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής .

Η Εταιρεία διαθέτει επίσης τις ακόλουθες άδειες – πιστοποιήσεις:

  1. Ειδική Πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια κοινωνική φροντίδα) (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Δ/νση Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης, Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων)
  2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα Α.Μ.Α.: 1017, 09-04-2010 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα)
  3. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 τύποι Β 1431-2:2008, Επίπεδο 1 Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και Γ 1431-3:2008 Δράσεις με ίδια μέσα (Οργανισμός Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε.)
  4. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Οργανισμός Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε.)
  5. Πιστοποίηση ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕΔΙΒΙΜ 2) Κωδ.: 8461-05 (ΕΟΠΠΕΠ)
  6. Ένταξη στο Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας Α.Μ.: 09111ΦΑΔ16006Ο38Ν0016 (Νομαρχία Αθηνών, Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Τομέας Νότιας Αθήνας)
  7. Ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας Α.Μ.: 09111ΦΑΔ16006Ο38Ν0553 (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Δ/νση Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης, Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων)
  8. Ένταξη στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) Α.Μ.: 09111ΦΑΔ16006Ο38Ν0484 (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Δ/νση Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης, Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων).