Πιστοποιήσεις - Άδειες

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή είναι Σωματείο Ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό (Ν.Π.Ι.Δ.). Λειτουργεί βάσει απόφασης του Πρωτοδικείου με αρ. 2964/12.6.1972 και του εγκεκριμένου καταστατικού της.

Το 1982 έλαβε άδεια λειτουργίας προγραμμάτων αποκατάστασης σπαστικών παιδιών (αρ. Φ86/Γ4/2344), που ανανεώθηκε το 1992 (αρ. 9285). Από τις 28.3.2003 λειτουργεί με την υπ’ αριθμ. 3892 άδεια της Νομαρχίας Αθηνών: «Κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 4 ετών και άνω», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμό πρωτ. 4300-25/7/2014 και 6277-17/10/2016 αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής .

Η Εταιρεία διαθέτει επίσης τις ακόλουθες άδειες – πιστοποιήσεις:

  1. Αδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΦΕΚ Β'2905/18-11-2013)
  2. Ειδική Πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΦΕΚ Β' 494/1-4-2015) 
  3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα Α.Μ.Α.: 1017, 09-04-2010 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα)
  4. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 τύποι Β 1431-2:2008, Επίπεδο 1 Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και Γ 1431-3:2008 Δράσεις με ίδια μέσα (Οργανισμός Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε.)
  5. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Οργανισμός Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε.)
  6. Πιστοποίηση ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕΔΙΒΙΜ 2) Κωδ.: 8461-05 (ΕΟΠΠΕΠ)
  7. Ένταξη στο Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας Α.Μ.: 09111ΦΑΔ16006Ο38Ν0016 (Νομαρχία Αθηνών, Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Τομέας Νότιας Αθήνας)
  8. Ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας Α.Μ.: 09111ΦΑΔ16006Ο38Ν0553 (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Δ/νση Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης, Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων)
  9. Ένταξη στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) Α.Μ.: 09111ΦΑΔ16006Ο38Ν0484 (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Δ/νση Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης, Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων).