Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο του EASPD

Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2022, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο του EASPD Brussels που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα με τίτλο: “Quality of life & Support Services”. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν σύγχρονα μοντέλα μέτρησης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία, με στόχο την προώθηση της ευρείας εφαρμογής τους, στο πλαίσιο…